Facebook

Twitter

تمام حقوق متعلق به گروه ثبت ساجات است طراحی شده توسطمیهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

09120213393- 09120250912

تماس برای مشاوره رایگان - 09120282074

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

تاثیر تجربه کاری در تشخیص صلاحیت پیمانکاری

خانه > تاثیر تجربه کاری در تشخیص صلاحیت پیمانکاری

تاثیر تجربه کاری در تشخیص صلاحیت پیمانکاری

تاثیر تجربه کاری در تشخیص صلاحیت پیمانکاری

– قراردادهای مهم شرکت های پیمانکار که در فرایند ارتقا پایه، دو پایه و بیشتر تاثیر دارند، در صورتیکه در گواهینامه قبلی خود، پایه مشابه پایه جدید در رشته دیگری نداشته باشند. باید به تایید جلسه وحدت رویه برسد(از پایه “0 به ۳” و یا “0 به ۲” ويا0 به ۱” و یا “۵ به ۲” و یا “۵ به 1” و یا ۴ به ۱)

– اگر در سابقه کاری شرکت پیمانکار، یک یا دو قرارداد پرت “بسیار بزرگ” وجود داشته باشد بطوری که سقف ریالی آن قرارداد (یا در قرارداد بیش از چهار برابر سقف ریالی بزرگترین قرارداد عادی قبل از خودش باشد و با موضوع بزرگترین قرارداد شرکت با موضوع رشته مربوطه و فعالیت شرکت در سایر قراردادها مطابقت طبیعی نداشته باشد، آن قرارداد نامتقارن یا انگشت نمانامیده می شود.

قراردادهای نامتقارن چه برای سابقه کار و چه برای کار شاخص پس از طرح و تایید در جلسه وحدت رویه قابل محاسبه و امتیازدهی خواهد بود. اینگونه موارد حتما باید در اولین جلسه وحدت رویه (حداکثر یک هفته بعد از ارجاع موضوع) طرح شود تا در روند بررسی پرونده تأخیر ایجاد نگردد. همچنین تجربه کاری غیرمرتبط، ناموزون و نامتناسب به تشخیص کارشناس بررسی کننده پرونده نیز مشمول استفسار از جلسه وحدت رویه است.

– امتیاز قراردادهایی که مربوط به پروژه های مسکن مهر واقع در استانها می باشند، در دو صورت زیر برای شرکت های پیمانکار قابل محاسبه می باشد:

– پرداخت های بیمه و مالیات بنام پیمانکار سازنده صادر شده باشد (برای تشخیص مقدار کار در موضوعات پیمانکاری)

تاییدیه پرداخت با صورت وضعیت از کارفرمای اصلی سازمان مسکن و شهرسازی استان مربوطه و بانک مسکن عامل و یا بانک عامل داشته باشد. برای قراردادهای پیمانکاری، مقدار متراژ زیربنای مفید باید در اسناد و مدارک ذکر شده باشد

– موضوع انجام کار شاخص برای شرکتهای پیمانکاری، چنانچه در قالب یک قرارداد منعقد و به انجام رسیده باشد می توان آن را بعنوان یک کار شاخص مورد محاسبه قرار داد. بنابراین تجميع مجموعه ای از کارها در قالب دو یا چند قرارداد کاملا منفصل و در چند محیط کارگاهی متفاوت. کار شاخص تلقی نمی گردد. بدیهی است این امر در چارچوب توضيح ذیل جدول (پیوست یک) ایین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران و اصلاحات مربوط به آن در  صفحه 4 بخش نامه 31395/100 مورخ 26/4/89 قابل انجام است. ضمنا کار شاخص باید بیانگر اغلب جنبه های حیاتی آن رشته باشد.

تبصره: قراردادهای الحاقیه و متمم پک قرارداد جزء عملکرد قرارداد محسوب میشود

– هر کاری که نوعا در ارجاع کار پیمانکاری نیازمند رتبه بوده و در ظرفیت کاری مربوطه محاسبه شود، ان کار به تناسب ارتباط با نوع رتبه مورد نظر به عنوان تجربه کاری آن شرکت در ارتقاء رتبه وی مورد محاسبه قرار می گیرد. بدیهی است در رابطه با کارهای پیمانکاری، با توجه به اینکه موضوع خرید در زمره کارهای پیمانکاری محسوب نمی شود بنابراین در تجربه کاری انها نیز قابل محاسبه نمی باشد

– در صورتیکه دو شرکت مستقل پیمانکاری دارای قراردادهای کاری (تجربه کاری) مستقلی بوده باشند و به این دو شرکت با عمل ادغام تبدیل به شرکت واحدی شده باشند، بمنظور ارتقاء پایه پیمانکاری خود بعنوان یک شرکت واحد مشروط به مرتبط بودن آن کار با رشته مربوطه میتوانند از آن تجربیات کاری مستقل انجام شده قبلی” بعنوان تجربیات کاری واحد استفاده نمایند. ارائه مستندات انحلال شرکتهای ادغامی الزامی است.

– در رابطه با ارایه قراردادهای پیمانکاری بمنظور ارتقاء پایه. واضح است که علاوه بر مبلغ ریالی، احراز اینکه نوع کار باید با رشته مورد نظر مرتبط باشد نیز حائز اهمیت می باشد.

– طبق نظریه ارایه شده از سوی وزارت نیرو، کارهای تأسیسات و تجهیزات تصفیه خانه ها و ایستگاه های پمپاژ آب و فاضلاب بزرگ و کوچک در تجربه کاری شرکت های پیمانکار به منظور ارتقاء پایه می بایست بصورت زیر مد نظر قرار گردد .

  • منظور از تاسیسات و تجهیزات تصفيه خانه ها و ایستگاههای پمپاژ آب بزرگ، تاسیسات و تجهیزاتی است که برای دبی بیشتر از ۲۰۰ لیتر بر تهیه طراحی شده اند.
  • منظور از تاسیسات و تجهیزات تصفيه خانه ها و ایستگاه های بسیار آب کوچک، تاسیسات و تجهیزاتی است که برای دبی کمتر یا مساوی ۲۰۰ لیتر بر ثانیه طراحی شدند.
  • منظور از تاسیسات و تجهيزات تصفیه خانه ها و ایستگاههای پمپاژ فاضلاب بزرگ، تاسیسات و تجهیزاتی است که برای دبی بیشتر از ۱۵۰ لیتر بر ثانیه طراحی شده اند.
  • منظور از تاسیسات و تجهیزات تصفيه خانه ها و ایستگاه های پمپاژ فاضلاب کوچک، تاسیسات و تجهیزاتی است که برای دبی کمتریا مساوی ۱۵۰ لیتر بر ثانیه طراحی شده اند.
تاثیر تجربه کاری در تشخیص صلاحیت پیمانکاری

امتیاز هر قرارداد، فقط و فقط برای یک شرکت پیمانکاری محاسبه می شود. در مورد قراردادهایی که بخشی از آن بصورت دست دوم به پیمانکاران دیگر ارجاع شود، امتیاز قرارداد متناسب با حجم کار انجام شده بر اساس مستنداتی (بند ۷-۲) که ارانه می گردد، بین پیمانکار اول و دوم تقسیم می شود.

– در محاسبه قراردادهای خارجی در سالهای مختلف می توان با استفاده از متوسط نرخ ارز سال عقد قرارداد ارزش ریالی این قراردادها را بدون تعدیل دیگر محاسبه نمود

– برای درخواست هایی که فقط مربوط به یک رشته است. تفکیک قرارداد لازم نیست. بعنوان مثال اگر درخواست فقط رشته ساختمان باشد لازم نیست سهم تاسیسات را از قرارداد جدا نمود، می توان کل مبلغ قرارداد را بعنوان کار ساختمانی قبول کرد. اما اگر علاوه بر درخواست رشته ساختمان، رشته تاسیسات را هم درخواست کرده بود، از مبلغ کل قرارداد ساختمانی، سهم تاسیسات را باید جدا کرد. تفکیک سهم هر رشته برای یک قرارداد بر اساس آخرین صورت وضعیت تایید شده توسط کارفرما، انجام می پذیرد

– برای قراردادهایی که سهم خرید تجهیزات در آن بیشتر از ۶۷٪ مبلغ کل پیمان باشد، باید مبلغ خرید تجهیزات از مبلغ کل پسمان کسر شود و سپس مبلغ باقیمانده بعنوان کار انجام شده به صورت دستمزدی (ضریب3) محاسبه شود

تبصره (۱): قراردادهای مربوط به ارتباطات و ایستگاه های تقلیل فشار گاز و ایستگاههای اندازه گیری گاز از این بند مستثنی است و در ذیل گواهینامه این شرکت ها متن زیر درج می شود:

 الف) پایه … رشته ارتباطات این شرکت در زمینه (… یکی از چهار موضوع ذیل… ) می باشد.

خطوط انتقال مخابراتی (با سیم)

نصب تجهیزات مخابراتی (با سيم)

نصب تجهیزات خطوط مخابرات ( ماکرویو)

نصب تجهیزات خطوط مخابرات ( ماهواره)

ب) پایه … رشته تاسیسات و تجهیزات این شرکت در زمینه ایستگاه های تقلیل فشار گاز و ایستگاههای اندازه گیری گاز می باشد

تبصره (۲) قراردادهای مربوط به رشته صنعت و معدن زیررشته اتوماسیون صنعتی از این بند مستثنی است.

کار شاخص رشته نیرو:

زیررشته تولید نیرو :

در ثبت شرکت باید قرارداد انجام کار در یکی از بخشهای اصلی نیروگاه را داشته باشد.

زیررشته پست ها، انتقال و توزیع نیرو:

– قرارداد انجام کار انتقال نیرو، نصب و راه اندازی پست های نیرو

شرط لازم برای اخذ پایه ۱ نیرو در این زیررشته؛ داشتن کار شاخص در خطوط انتقال نیرو و یا نصب و راه اندازی پست ۲۳۰ کیلو ولت و بالاتر است

  • شرط لازم برای اخذ پایه ۲ نیرو در این زیررشته داشتن کار شاخص در خطوط انتقال نیرو و یا نصب و راه اندازی پست ۱۳۲ کیلو ولت و بالاتر است.

– موضوع کارهای حفاری و ساخت تونل متروی شهری بعنوان کار شاخص در رشته راه و ترابری قابل قبول می باشد

– شرکت های پیمانکاری که در سال ۱۳۸۱ پروانه حفاری از وزارت نیرو دریافت داشته اند از مصادیق بند”ج” ماده (۱۲) آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران می باشند

– موضوع کار ساختمانی پست انتقال برق (نظیر پست ۲۳۰ تا ۴۰۰ کیلو ولت) صرفا بعنوان کارشاخص پایه 3 رشته ساختمان قابل قبول است.

تبصره: اجرای کار ساختمان پست SFX compact بعنوان کار شاخص پایه ۲ قابل قبول است

– موضوع کار ساختمان مسکونی با سازه حداقل پنج طبقه مسکونی، بعنوان کار شاخص پایه ۲ و حداقل هشت طبقه مسکونی، بعنوان کار شاخص پایه ۱ رشته ساختمان و ابنیه قابل قبول است

– کار شاخص از تکرار تعداد زیادی کار اجرایی یکسان نباید حاصل شده باشد (بعنوان مثال ساخت تعداد زیادی واحد مسکونی یک یا دوطبقه در یک قرارداد، تعداد زیادی ایستگاه گاز در یک قرارداد و…)

– قراردادهای خاکبرداری، خاکریزی، دیوارکشی، احداث سکوی حمل، جدول گذاری (پیاده روها و جاده ها)، کفپوش پیاده روها، محوطه سازی، احداث پارکها، نازک کاری ساختمان، بعنوان کار شاخص در رشته های پیمانکاری محاسبه نمی شود. اما اگر این فعالیتها بخشی از قرارداد کار شاخص (قرارداد ساختمانی، راه و ترابری و…) باشد و سهم آن کمتر از ۴۰ درصد مبلغ کل پیمان باشد، کل مبلغ پیمان بعنوان کار شاخص قابل قبول است.

– در مورد قراردادهایی که سال عقد و شروع پیمان قبل از ۱۵ سال اخیر است و روند اجرای پیمان و سال خاتمه پیمان در دوره ۱۵ سال اخیر قرار دارد. باید سهم مبلغ کار کرد پیمان در دوره زمانی ۱۵ سال اخیر محاسبه ( به نسبت دوره زمانی ۱۵ سال اخیر به كل زمان پیمان) و بر مبنای سال شروع ابتدای ۱۵ سال اخير امتیاز محاسبه شود

– تجربه کاری روکش آسفالت در رشته راه و ترابری بعنوان کار شاخص می تواند منظور گردد اما در گواهینامه این نوع پیمانکاران توضیح داده می شود که این شرکت صرفا در خصوص موضوع روکش آسفالت دارای پایه ۱ و با ۲ و با ۳ رشته راه و ترابری است

– برای محاسبه کار شاخص علاوه بر محاسبه و امتیازدهی تجربه کاری به روش ایین نامه، ضروری است کار شاخص بر اساس ضریب تعدیل ذیل (بر مبنای نصاب معاملات کوچک) محاسبه و با جدول چک شود. (بعنوان مثال پیمانی در رشته نفت و گاز با سال شروع ۱۳۸۳ و سال خاتمه ۱۳۸۵ با مبلغ ۲۰۰۰۰ میلیون ریال عملکرد در سال ۱۳۹۲ بصورت زیر محاسبه می شود: میانگین ضریب تعدیل سال ۱۳۸۴ (۴.4) و ضریب تبدیل سال ۱۳۸4(3.8) و ضریب تعدیل سال ۱۳۸۵ (3.4)، معادل 3.87 می شود .

حاصل ضرب این عدد در رقم دریافتی پسمان معادل ۱۱۶۱۰۰ میلیون ریال می شود. با مراجعه به جدول حداقل مبلغ کارکرد شرط احراز، این پیمان فقط بعنوان کار شاخص پایه ۳ قابل قبول است.

– قراردادهایی که در روند اجرای پیمان، پیمانکار توسط کارفرما خلع ید (ماده 4۶) شده باشد در امتیاز تجربه کاری شرکت قابل محاسبه نیست.

– افرادی که در سنوات قبل دارای تجربیات کاری با گواهینامه پیمانکار حقیقی باشند. در صورتیکه اقدام به تاسیس شرکت سهامی خاص نمایند و این فرد در شرکت دارای حداقل ۲۰ درصد سهام باشد، تجربیات کاری این فرد در دوره گواهینامه پیمانکار حقیقی برای یک بار بعنوان تجربیات کاری شرکت قابل محاسبه است. با تغییر و با جابجایی این فرد به شرکت دیگری این سوابق قابل انتقال نیست.

– کارهای مدیریت پیمان جزء کارهای پیمانکاری بدون مصالح محسوب نمی گردد، لذا مشمول ضریب ۳  تبصره ماده (۱۳) ایین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران نمی شود

– در مورد تجربه کاری پیمانکارانی که بیش از ۵۰% سهام آنها مربوط به کارفرمای قرارداد می باشد تاییدیه این گونه قراردادها مشابه قراردادهای دسته دوم بر اساس مفاصا حساب بیمه عمل می شود

– حداکثر ۲۰٪ کارکرد یک سال قرارداد در زمینه راهبری، نگهداری و تعمیر رشته های تاسیسات و تجهیزات، نفت و گاز، آب، صنعت و معدن، نیرو و ارتباطات، بعنوان تجربه کاری پیمانکاری شرکت متقاضی قابل قبول است

– تجربه کاری شرکت ها در نظارت کارگاهی و یا عالیه در پروژه های عمرانی بعنوان تجربه کاری قابل قبول پیمانکاری محسوب نمی گردد

– موضوع کار سازه های صنعتی صرفا بعنوان کار شاخص پایه ۳ رشته صنعت و معدن قابل قبول است

– در سامانه ساجات، قراردادی دستمزدی محسوب و ثبت می شود که در مفاصا حساب بیمه آن بیش از ٪۵۰ پرداخت حق بیمه آن به ماخذ ۱۵٪ باشد. در این موارد کارشناس سهم دستمزدی از کل پیمان را با ضریب ۳ و مابقی را با ضریب 1 محاسبه و درصد کارشناسی را ثبت و تایید می نماید. بعنوان مثال در قراردادی که ۷۰٪ با ماخذ ۱۵٪ پرداخت شده و مابقی با ماخذ ۷٪ ، کارشناس ۸۰٪ مبلغ کارکرد پیمان را ثبت و تایید می نماید.

{(80%=(100%*3)/(70%*3+30%*1))}

– با توجه به اینکه پس از تایید صلاحیت پرونده در شرکت در سامانه ساجات، درج قراردادهایی که بیش از ۲ ماه از تاریخ انعقاد آنها گذشته باشد، امکان پذیر نیست. لذا ضروری است کلیه شرکت ها ضمن رعایت این موضوع، قراردادهای خود را در سیستم درج نمایند. از اینرو شرکت های متقاضی پایه ۵ که قبلا گواهینامه صلاحیت پیمانکاری داشته اند، می بایست تجربه کاری تایید شده در پرونده شرکت داشته باشند، در غیر اینصورت با ضوابط شرکت هایی که برای اولین بار متقاضی تشخیص صلاحیت هستند، بررسی خواهند شد.

کلیه ی حقوق متعلق به گروه ثبت ساجات است