Facebook

Twitter

تمام حقوق متعلق به گروه ثبت ساجات است طراحی شده توسطمیهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

09120250912 - 09120213393

تماس برای مشاوره رایگان

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

تشخیص صلاحیت مشاوران

خانه > دسته‌بندی نشده  > تشخیص صلاحیت مشاوران

تشخیص صلاحیت مشاوران

ثبت ساجات

تشخیص صلاحیت مشاوران

تشخیص صلاحیت مشاوران

ماده 4:  تشخیص صلاحیت مشاوران از سوي سازمان صورت میگیرد.

ماده 5:  سازمان، مشاوران را در قالب ضوابط این آیین نامه، در پایه هاي “سه “، “دو” و “یک ” در هر تخصص و همچنین پایه نهایی درگروههاي تخصصی، تعیین صلاحیت می نماید.

تبصره 1: درصورتی که صلاحیت انجام تمامی تخصص هاي یک گروه در پایه یک توسط مشاور احراز گردد،

پس از تصویب کار گروه فنی تشخیص صلاحیت، مشاور، پایه نهایی را اخذ نموده و با توجه به تعدادکار مجاز در هر تخصص بدون درنظر گرفتن محدودیت حداکثر حق الزحمه مناسب، فعالیت می نماید.

تبصره 2:  هر مشاور میتواند با معرفی افراد واجد شرایط بر اساس ضوابط این آیین نامه در تمامی تخصص ها و گروه هاي تخصصی و یا تکرار در تخصص احراز صلاحیت نماید.

تشخیص صلاحیت مشاوران

تبصره 3:  در ارجاع کار به مشاوران فاقد پایه نهایی رعایت حداکثر حق الزحمه مجاز بر اساس جدول ( 9) در کلیه مراحل انجام کار به جز نظارت کارگاهی الزامیست . مشاوران پایه یک مجازند با اشغال دو ظرفیت کاري، قراردادهایی تا دو برابر ارقام جدول مذکور منعقد نمایند. (در صورت الزام کارفرما در قرارداد، به استفاده از مشاور خارجی توسط مشاور ایرانی در بخشی از خدمات، مبلغ حقال زحمه مشاور خارجی به سقف مجاز قرارداد اضافه می شود).

تبصره 4:  حداکثر مبلغ حق الزحمه نظارت براي هر مشاور در هر پروژه براي هر دوره 24 ماهه نبایستی بیش از سه برابر حق الزحمه پایه مربوطه در جدول ( 9) باشد.

تبصره 5:  به ازاي هر سه کار نظارت کارگاهی یک ظرفیت از مشاور اشغال میشود.

تبصره 6:  پایه مشاور ناظر کارگاهی بایستی در حد پایه مشاور طراح یا حداکثر یک پایه کمتر باشد. سازمان و سازمان مدیریت و برنامه ریزي

ماده 6:  در فهرستی که هر ساله به وسیله دفتر امور مشاوران و پیمانکاران استانها تهیه و منتشر می شود، نکات زیر مشخص میگردد:

الف- فهرست کلی خدمات مشاوره مربوط به هر یک از تخصص ها.

ب- نام و مشخصات هر یک از مشاوران ذیصلاح، در هر یک از تخصص ها و گروه هاي تخصصی.

پ- پایه، تخصص، گروه، مبلغ حداکثر حق الزحمه مناسب و تعداد کار مجاز براي هر مشاور.

تبصره:  این فهرست می بایست در مرکز اطلاع رسانی رایانه اي دفتر امور مشاوران و پیمانکاران قابل دسترسی و بهنگام باشد.

ماده 7:  ترکیب اعضا و وظایف کارگروه فنی تشخیص صلاحیت به شرح زیر می باشد:

الف)  ترکیب اعضاء:

1.  رئیس دفتر امور مشاوران و پیمانکاران سازمان به عنوان رئیس کار گروه

2.  یک نفرکارشناس خبره در گروه تخصصی مربوط به انتخاب معاون فنی سازمان

3.  یک نفرکارشناس خبره با معرفی تشکل صنفی مربوط

4.  نماینده دستگاه اجرایی ذیربط

5. نماینده دفتر بخشی ذیربط در سازمان

ب)  وظایف:

1.  تغییر در شرح خدمات وتخصصها، حداکثر حق الزحمه مناسب وتعدادکار مجاز

2. تصویب احراز صلاحیت مشاوران در پایه نهایی

3. سایر وظایفی که براساس این آیین نامه و آیین نامه ارجاع کار به مشاوران به عهده کارگروه فنی تشخیص صلاحیت گذاشته شده است.

تبصره 1- تصمیمات این کار گروه با حداقل سه راي موافق قابل اجرا میباشد.

تبصره 2- مصوبات موضوع جزء ( 1) بند (ب) ماده ( 7) با تائید و ابلاغ ریاست سازمان اجرا میشود.

ماده 8:  گواهینامه مشاوران بسته به مورد در هر تخصص و یا گروه براي مشاوران نوع اول، دوم، سوم، چهارم و گروه همکاري ثبتی صادر میشود. واحدهاي خدمات مشاوره نوع پنجم و گروههاي همکاري مشارکت مدنی، براي یک کار خاص به صورت موردي در قالب این آیین نامه تشخیص صلاحیت میشوند.

ماده 9:  شرایط عمومی احراز صلاحیت مشاوران به شرح زیر میباشد:

الف)  کارشناس حقیقی ایرانی:

1.  تابعیت دولت جمهوري اسلامیایران

2. داراي تحصیلات دانشگاهی معتبر (حداقل کارشناسی) مرتبط با تخصص موردنظر طبق جدول شماره ( 2) با

اولویت یک و تجربه مفید و موثر (طبق جدول شماره 4)

3. در دوران محرومیت یا محکومیت و یا ممنوعیت هاي موثر در کارهاي خدمات مشاوره، پیمانکاري، طرح و

ساخت (بطور کلی در زمینه فعالیتهاي نظام فنی و اجرایی) نباشد.

4.  تعهد به این که در هیچ شرکت پیمانکاري، مدیریت طرح و یا شرکت ها و مؤسسات مهندسان مشاور و سازمان هایی که این قبیل خدمات را انجام میدهند، جزو افراد الزامی امتیازآور نباشد.

ب)  اشخاص نوع دوم، سوم وچهارم (اشخاص حقوقی غیردولتی و غیرعمومی و اشخاص حقوقی دولتی وعمومی):

1.  انجام خدمات مشاوره در زمینه فعالیتهاي (موضوع بند”ب” ماده 2) مرتبط در اساسنامه شرکت قید شده باشد.

2.  تعهد به اینکه از امتیاز افراد فنی الزامی شرکت، در شرکت هاي پیمانکاري و یا شرکت ها ي مدیریت طرح و مؤسسات و شرکت هاي مهندسان مشاور و دیگر شرکت ها و یا سازمان هایی که این قبیل خدمات را انجام می دهند استفاده نشده باشد.

3.  هیچ یک از شرکا و مدیران و افراد امتیازآور مشاوران در محرومیت یا ممنوعیت قانونی براي انجام خدمات مشاوره نباشند.

4.  اشتغال به کار تمام وقت افراد فنی الزامی امتیازآور در شرکت به استثناء اعضاء هیات علمی دانشگاه ها

ضروریست.

5.  دارا بودن تحصیلات تخصصی طبق جدول شماره 2 (حداقل کارشناسی) براي هریک از اعضاي هیأت مدیره،مدیر عامل و افراد امتیازآور اینگونه شرکت ها الزامی است.

6. تطبیق امتیاز مدیر عامل مشاور، با امتیاز مورد نیاز سرگروه در احراز یکی از تخصص هاي مشاور الزامی است.

تبصره 1:  شرکت ها میتوانند یک نفر با تخصص امور اقتصادي، برنامه ریزي یا مدیریت در ترکیب هیأت مدیره داشته باشند.

تبصره 2:  شرکا و مدیران شرکتهاي غیر دولتی وغیر عمومی نباید مشمول ممنوعیت قانونی معامله با دولت باشند.

تبصره 3  تعهدات مندرج در بندهاي فوق بر اساس فرم خود اظهاري با امضاي مجاز تعهدآور شرکت ارا ئه می گردد.

پ)  حداقل شرایط کارشناس حقیقی غیرایرانی:

1.  کارشناس حقیقی غیرایرانی داراي حداقل لیسانس، حسن سابقه و با تجربه مفید و موثر در زمینه تخص صی مورد نظر که مورد تأیید مراجع رسمی کشور متبوع و یا مراجع معتبر بین المللی باشد.

2.  به تشخیص سازمان، داراي سابقه تخلف حرفهاي نباشد.

3.  به تشخیص سازمان، حداقل یک کار نظیر پروژه مورد ارجاع را انجام داده باشد.

ت)  حداقل شرایط اشخاص حقوقی غیرایرانی:

1.  شخص حقوقی غیرایرانی در خارج از کشور به طور رسمی شخصیت حقوقی احراز نموده، داراي حسن اشتهار و مجاز به ارائه خدمت مشابه در کشور متبوع باشد و مدارك و سوابق کار مربوط از طرف نمایندگی جمهوري اسلامی ایران در آن کشورگواهی شده باشد.

2.  به تشخیص مرجع رسمی کشورمربوط،داراي سابقه تخلف حرفه اي نباشد.

3.  به تشخیص سازمان، در 5 سال گذشته حداقل یک کار نظیر کار موردنظر را انجام داده باشد.

4.  شعبه خود را در ایران به ثبت رسانده باشد. چنانچه قراردادي با شعبه ایرانی شرکت به امضا برسد ، شرکت یا مؤسسه اصلی، حسن انجام کار را تضمین نماید.

تبصره:  در موارد خاص که به علت شرایط ویژه و یا ماهیت کار و یا فقدان مشاور ایرانی واجد شرایط، استفاده از مشاور خارجی ضرورت داشته باشد، از اشخاص حقیقی یا حقوقی مؤسسات خارجی (بارعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی، تولیدي و صنعتی و اجرایی کشور در اجراي پروژهها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات  مصوب 1375 ) استفاده میشود.

ث) حداقل شرایط گروه همکاري:

1.  گروه همکاري، حائز تخصص لازم براي کار مورد نظر باشد.

2.  میزان همکاري هر یک از اعضاء گروه براي کار موردنظر، متناسب با سهم کار ارجاعی به هر کدام خواهد بود.

3.  با انعقاد هر قرارداد توسط گروه همکاري ثبتی، براساس موافقت نامه به طور متناسب ظرفیت اعضاء ذي مدخل اشغال میگردد.

ماده 10:  عوامل موثر بر تشخیص صلاحیت به شرح زیر میباشد:

الف)  نیروي انسانی متخصص

ب)  کارهاي انجام شده (تجربه کاري شرکت)

پ) ساختار مدیریتی

ت)  امکانات پشتیبانی

ماده 11:  امتیازکل به شرح زیر میباشد:

الف)  امتیاز کل، برابر است با حاصل ضرب ضریب ارزشیابی در مجموع امتیازهاي مربوط به عوامل چهارگانه (موضوع ماده 10 ) مطابق با جداول شماره ( 1  1) و ( 1  2) و ( 1  3) به شرح و رابطه زیر:

(امتیاز ساختارمدیریتی و امکانات پشتیبانی+ امتیازتجربه کاري+امتیاز نیروي انسانی متخصص)*ضریب ارزشیابی = امتیاز کل

1-  جدول شماره -1 – 1-  براي تشخیص صلاحیت مشاوران درتخصص هاي:

معماري داخلی، فضاي سبز، ژئوتکنیک، سازه، تأسیسات برق و مکانیک، ژئوفیزیک، محیط زیست، زمین شناسی، بازرسی فنی، خدمات کامپیوتري، گروه خدمات مدیریت، خدمات اقتصاد، ایمنی و کاهش خطرات و پدافند غیرعامل  ترافیک و حمل و نقل  نقشه برداري سیستمهاي اطلاعات جغرافیایی، هواشناسی، مقاوم سازي.

2- جدول شماره- 1-2- براي تشخیص صلاحیت مشاوران در تخصص هاي:

شهرسازي ساختمانهاي آموزشی، ورزشی، بهداشتی ودرمانی، مسکونی، تجاري، اداري، صنعتی و نظامی

ساماندهی و توانمندسازي بافت هاي فرسوده و سکونت گاه هاي غیر رسمی، طراحی شهري، راه سازي، راه آهن، فرودگاه سازي، بندرسازي و سازه هاي دریایی، شبکه هاي آبیاري و زه کشی، تأسیسات آب و فاضلاب  حفاظت و مهندسی رودخانه، کشاورزي، منابع طبیعی و دامپروري، شیلات و آبزیان، گلخانه و مجتمع هاي گلخانه هاي گروه ارتباطات و فناوري اطلاعات، مطالعات، جغرافیایی و برنامه ریزي فضایی، گروه میراث فرهنگی، گروه مطالعات آماري، گروه معدن، خدمات برنامه ریزي آموزشی و توسعه منابع انسانی .

3-  جدول شماره- 1- 3 – براي تشخیص صلاحیت مشاوران در تخصص هاي:

سدسازي، گروه نفت و گاز، گروه انرژي، گروه صنعت، اتوماسیون صنعتی.

ب)  امتیاز نیروي انسانی متخصص:

ضریب تداوم ماندگاري در واحد متقاضی* امتیاز سوابق کاري مفید با توجه به مدرك تحصیلی = امتیازنیروي انسانی متخصص

1. امتیاز تحصیلات و تجربه در هر پایه از تخصص براي افراد امتیازآور ، براساس مدارك تحصیلی در مقاطع کارشناسی به بالا محاسبه و منظور میشود.

2. امتیاز سوابق کاري مفید افراد امتیازآور، با توجه به مدرك تحصیلی، بر اساس فرمول شماره یک پیوست

محاسبه و منظور میگردد.

3. ضریب تداوم ماندگاري افراد امتیازآور درشرکت، طبق جدول شماره ( 3) پیوست محاسبه و منظور میشود.

4. ضریب تصحیح نوع سابقه کار افراد امتیازآور، طبق جدول شماره ( 4) پیوست محاسبه ومنظور میشود.

پ)  محاسبه امتیاز تجربه کاري مشاوران:

امتیاز تجربه کاري مشاوران در تخصص مربوط، پس از جمع کل حق الزحمه دریافتی و اعمال ضریب تعدیل به

روش زیرمطابق با جدول شماره ( 5) پیوست محاسبه میگردد.

جمع کل حق الزحمه دریافتی = مجموع (ضریب تعدیل مربوطبه سال دریافت حقالزحمه)* (جمع مبالغ حق الزحمه درسال انجام کار

تبصره 1:  شرکت هاي متقاضی پایه یک حسب مورد بایستی علاوه بر کسب امتیاز تجربه کاري موردنیاز حداقل یک

پروژه شاخص در زمینه طراحی (پایه و یا تفصیلی) با موضوع محوري و اصلی تخصص مربوطه ارائه نمایند. مبلغ پروژه شاخص پس از تعدیل بایستی بیش از 75 درصد حق الزحمه پایه دو تخصص مربوطه (جدول ( 9) سال 1392 ) باشد. در صورت پائین تر بودن مبلغ پروژه معرفی شده، ملاك عمل تشخیص فنی امور نظام اجرایی طرح ها خواهد بود.

تبصره 2:  در محاسبه تجربه کاري شرکتها، سوابق 24 سال گذشته با اعمال ضرائب تعدیل سالیانه منظور می گردد. با عنایت به شناور شدن جدول حق الزحمه مشاوران و افزایش سالیانه آن و نیز ثابت بودن امتیاز تجربه کاري مورد درخواست، ضرائب تعدیل سالیانه پس از سال 1392 متناسب با افزایش مبالغ جدول ( 9) کاهشی و کمتر از یک خواهد بود.

ت) امتیاز ساختار مدیریتی و امکانات پشتیبانی:

بر اساس جداول شماره ( 7و 6) پیوست محاسبه میشود.

ماده 12:  مشاوران نوع یک (شخص حقیقی ایرانی) براساس جدول شماره ( 8) پیوست تشخیص صلاحیت میشوند.

ماده 13:  شرح اعم خدمات هر تخصص مطابق با جدول شماره ( 10 ) پیوست میباشد.

ماده 14:  ضریب ارزشیابی عددي است که بر اساس رویه ها و دستورالعمل ارزشیابی مشاوران که توسط سازمان تهیه و ابلاغ میشود محاسبه میگردد.

تبصره:  دستور العمل ارزشیابی مشاوران ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این آیین نامه از سوي سازمان تهیه و

ابلاغ میگردد. ضریب ارزشیابی مشاوران در نخستین دوره تشخیص صلاحیت مساوي (یک) در نظرگرفته میشود

تشخیص صلاحیت مشاوران

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید